Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Požega za 2020. godinu

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA ZA 2020. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017 i 18/2019), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta/nadležni organ jedinice lokalne samouprave Požega, opštine Požega, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: poljoprivredna infrastruktura) i
vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu (u daljem tekstu: stočarstvo),
da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Požega za 2020. godinu, do dana 31. oktobra 2019. godine.

DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANjU PRAVA PREČEG ZAKUPA

I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom je :

Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlja podnosilac zahteva);

Dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednom infrastrukturom:
a) Izvod iz javne evidencije o nepokretnosti za poljoprivrednu infrastrukturu koja je uknjižena u javnoj evidenciji o nepokretnosti (pribavlja jedinica lokalne samouprave)i/ili

b) Popisna lista i knjigovodstvena dokumentacija potpisana i overena u skladu Zakonom o računovodstvu za pravno lice, za poljoprivrednu nfrastrukturu koja nije uknjižena u javnoj evidenciji o nepokretnosti (dostavlja podnosilac zahteva) i/ili

v) Saglasnost/odobrenje Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede na investiciona ulaganja za poljoprivrednu infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006. godine, odnosno kupoprodajni ugovor fizičkog lica (podnosioca zahteva) sa pravnim licem koje je podiglo poljoprivrednu infrastrukturu u skladu sa tada važećim propisima (dostavlja podnosilac zahteva).

3. Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije (dostavlja podnosilac zahteva);

4. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu najmanje tri godine (pribavlja jedinica lokalne samouprave);

Prilog:

Kompletan tekst Javnog poziva – Preuzmi